Dosiahnuť stav, aby riaditelia základných a stredných škôl neboli povinní vykonávať priamu vyučovaciu činnosť

Uvedené nastavenie odbremeňuje iba riaditeľov základných a stredných škôl, iných typov škôl a školských zariadení sa uvedená exempcia týkať nebude. Uvedený model umožní zriaďovateľovi zefektívniť prácu riaditeľov (a potenciálne by umožnil jednému riaditeľovi riadiť viacero škôl) alebo prejsť na model, kedy riaditeľ nemusí byť osoba s pedagogickým vzdelaním len z radov učiteľov, ale osoba s iným vzdelaním vhodným pre riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripomienkujte návrh zákona …

Prečítať

Podporíme systém poradenstva na školách

Upravíme legislatívu a výchovného poradcu spolu s kariérovým poradcom zjednotíme pod školského poradcu, ktorý bude mať na starosti výchovné poradenstvo ako aj poradenstvo o možnostiach ďalšieho štúdia či výberu povolania na základe informácií, vrátane napríklad štatistických dát o úspešnosti absolventov škôl, či o dlhodobom vývoji zamestnanosti a miezd v jednotlivých odvetviach. Adekvátne k tomu bude uspôsobený aj čas na jeho prácu a podporíme jeho kvalifikáciu povinným vzdelávaním.   Pripomienkujte …

Prečítať